Główna » Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne

Autor: admin dnia 2 października 2008 Brak komentarzy

Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know-how.

Wartościami niematerialnymi i prawnymi są również: nabyta wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.
Kluczowe w definicji tych aktywów jest zastrzeżenie ustawodawcy, że tego typu aktywa muszą być nabyte. Oznacza to, że do wartości niematerialnych i prawnych jednostka może zaliczać tylko te prawa majątkowe, które nabyła (kupno, aport, darowizna), natomiast nie te, które wytworzyła we własnym zakresie (poza kosztami zakończonych prac rozwojowych).

Jak wycenić
Wartości niematerialne i prawne (art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości) do ksiąg rachunkowych wprowadza się po cenie nabycia powiększonej o koszty oraz pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
Jeżeli zostały one nabyte odpłatnie, wartość początkowa obejmuje cenę zakupu oraz inne koszty, na które składają się:

  • podatki i opłaty, np. podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • koszty związane z przystosowaniem do używania, np. koszty dostosowania licencjonowanego programu komputerowego,
  • zobowiązania, jeżeli zostały zaciągnięte w celu nabycia wartości niematerialnych i prawnych, np. ujemne różnice kursowe (dodatnie różnice kursowe pomniejszają wartość początkową), prowizje, odsetki.

W przypadku nieodpłatnego nabycia wartość początkową ustala się biorąc pod uwagę ceny takich samych lub podobnych wartości niematerialnych lub prawnych oraz poniesione koszty przystosowania. Należy pamiętać, że w tym przypadku pozycja zwiększa pozostałe koszty operacyjne ? ujmuje się ją jako rozliczenia międzyokresowe przychodów rozliczane równomiernie do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Zakończone prace rozwojowe
Odrębnie uregulowano zagadnienie wyceny kosztów zakończonych prac rozwojowych. W tym przypadku wartość początkowa obejmuje
wszystkie koszty poniesione przez jednostkę w czasie trwania prac rozwojowych,
koszty zobowiązań, jeżeli zostały zaciągnięte w celu sfinansowania prac rozwojowych.

W trakcie prac rozwojowych koszty ewidencjonowane są jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Dopiero po ich zakończeniu przenosi się je na konto wartości niematerialnych i prawnych.

Ponieważ w kwestiach nieuregulowanych polskie prawo bilansowe pozwala korzystać z przepisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, warto skorzystać w tym przypadku z MSR nr 38. Według tego standardu, koszty prac rozwojowych można ująć jako wartości niematerialne, gdy istnieje:
możliwość ? z technicznego punktu widzenia ? ukończenia składnika wartości niematerialnych i prawnych, tak aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży,
zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych i prawnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży,
zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych,
sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobnie przyszłe korzyści ekonomiczne; jednostka gospodarcza powinna m.in. udowodnić istnienie zapotrzebowania na produkty powstające dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik, lub ? jeśli składnik ma być użytkowany przez jednostkę ? użyteczność składnika wartości niematerialnych,
dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych,
możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować temu składnikowi.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  Copyright ©2014 Encyklopedia rachunkowości i podatków, wszystkie prawa zastrzeżone.
Opieka informatyczna syrob.pl - pozycjonowanie szczecin